Regulamin

Sklep internetowy naszkobior.pl jest prowadzony przez: Photography Alina Placzek z siedzibą w Kobiórze, 43-210, ul. Olszewskiego 34, tel. 691945730, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Urząd Miasta Tychy pod numerem KRS 001354683/2014. NIP: 638-160-30-45. REGON: 243659044.

SŁOWNICZEK:

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Kobiórze, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

Firma – Photography Alina Płaczek

Sklep naszkobior.pl – prowadzony przez Photography Alina Płaczek sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową naszkobior.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu Internetowego naszkobior.pl

Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie Internetowym naszkobior.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Strona produktowa – strona w sklepie internetowym naszkobior.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do firmy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

PayU oraz PayPal – jeden z systemów płatności elektronicznych dostępny dla Klientów pozwalający na szybkie płatności za pomocą wybranej karty płatniczej. Dane dotyczące kart płatniczych oraz rozliczenia transakcji, także kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem PayU oraz PayPal. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami wydawcy karty. Sklep Internetowy naszkobior.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania limitów (kwotowych lub liczbowych) dziennych transakcji zarejestrowanymi kartami. Klient może w każdym czasie zrezygnować z funkcjonalności umożliwiającej szybkie płatności.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod adresem e-mail grzegorz@naszkobior.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Internetowego naszkobior.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze sklepu Internetowego naszkobior.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu Internetowego naszkobior.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU oraz PayPal. Regulaminy usług dostępne są pod adresami: http://www.payu.pl oraz http://www.paypal.com

§ 2 Zasady działania w przypadku nieprawidłowości

 1. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu sklepu Internetowego naszkobior.pl mogą być zgłaszane za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień regulaminu.
 2. Firma Photography Alina Płaczek w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego naszkobior.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 3 Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie sklepu Internetowego naszkobior.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego naszkobior.pl:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, USD oraz EUR;
  2. w przypadku wyboru formy płatności, zawierają koszty dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta oraz państwa docelowego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest po wybraniu formy płatności, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Firma Photography Alina Płaczek zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§ 4 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu Internetowego naszkobior.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia,
  2. wybrać formę płatności,
  3. wybrać sposób oraz miejsce docelowe dostawy (sposób dostarczenia produktu);
  4. wpisać dane odbiorcy zamówienia, nr tel. oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
  5. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  6. ostatecznie zakupić towar.
 3. Firma Photography Alina Płaczek uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 4. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa w nadzwyczajnych sytuacjach, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z propozycją nowego terminu dostawy. W momencie potwierdzenia nowego terminu drogą mailową przez Klienta – transakcja zostaje zawarta. W przypadku braku zgody (drogą elektroniczną) na nowy termin dostawy – Firma zwraca otrzymane środki od klienta i transakcja sprzedaży nie dochodzi do skutku.
 7. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  2. co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

§ 5 Czas realizacji zamówień

 1. Firma Photography Alina Płaczek zamieszcza na stronie internetowej sklepu internetowego naszkobior.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6 Warunki reklamacji

 1. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Firma jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Firma odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Firma w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Photography Alina Płaczek, Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Firmy i opisem reklamacji.
 4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Firmy (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną).
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Firma niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Firma zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

§ 7 Warunki gwarancji, rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej z Centrum Wsparcia Klienta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w sklepie internetowym naszkobior.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest książka, nagranie dźwiękowe albo program komputerowy;
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Firmie produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Firma zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 8 regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Konsument zobowiązany jest do opakowania towaru i zabezpieczenia go przed uszkodzeniami podczas transportu.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Firmie, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części, po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Firmy, na koszt Klienta.
 8. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 8 Zwrot należności Klientom

 1. Firma dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Firma dokona zwrotu pieniędzy na: rachunek bankowy lub na konto PayPal Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone: za pomocą przelewu lub karty płatniczej lub za pomocą PayPal.
 4. W przypadku gdy Firma nie będzie wiedziała na jaki nr konta dokonać zwrotu, Klient zostanie poproszony drogą mailową o podanie nr konta, na który Firma dokona zwrotu płatności.

§ 9 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie naszkobior.pl, Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Firmę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Firmę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w sklepie internetowym naszkobior.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę Photography Alina Płaczek, ul. Olszewskiego 34, 43-210 Kobiór, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Urząd Miasta Tychy pod numerem KRS 001354683/2014.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 10 Newsletter

 1. Klient dokonując zakupów wyraża zgodę na otrzymywanie sporadycznych informacji handlowych wyłącznie od Firm Photography Alina Płaczek oraz GPM Grzegorz Płaczek, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną od Firmy.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej o treści „Usuń” do Centrum Wsparcia Klienta.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Firma dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego naszkobior.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Firma nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego naszkobior.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Klient akceptując niniejszy Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Firmie statystyk swojej obecności i aktywności w sklepie internetowym naszkobior.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep internetowy naszkobior.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego naszkobior.pl Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.
 8. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego naszkobior.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 12 Wejście w życie

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.02.2021 r.